Ýazylan temalar islendik tarapdan bolup biler. Kişi ýazgysynda hemme zady, öz düşünjesini, ýada eşden bir zadyny hem beýan edip biler. Ýazylan ýazgylarda düzgünler bozulan bolsa onda ol ýazgy az wagtyň içinde moderatorlar tarapyndan bozulýar we kişiniň profiline çäre görülýär. Saýtdaky ýazgylarda düzgünlerde-de beýan edilişi ýaly başga saýdyň linklerini goýmak bolanok, her hili ýagdaýda-da. Saýtdaky ýazgylaryň haýsy kişä we nämä degişlidigine garamazdan çeşme berilmelidir. Göwüne degiji ýada masgaralaýjy ýazgylar bolsa onda moderatorlara ýada administratora ýüz tutup bilersiňiz. Şo bir ýazylan ýazgylar yzygyderli paýlaşyp durulmaýar. Ýazgylar düşünje we şahsy pikir bolmasa maglumatlar anyk berilmelidir. Esasanam ylmy ýazgylarda çeşme berip bilersiňiz.