Saýdy arkaýyn ulanmagyň esasy usuly agza bolmakdyr. Agza bolmadyklar ýazgylary okamakdan başga zat edip bilmeýär. Agza bolmak üçin ýokarda esasy nyşanlaryň dördünjisine basmaly. Soňra gerekli zatlary dolduranyňyzdan soňra hasabyňyzy tassyklatmaly. E-mail adresiňize gelen kody unutmaly däl, şol kod bilen saýda girersiňiz. Eger agza bolup her gezek gireňizde profiliňize girip bilmeýän bolsaňyz onda nyşanlardan açara basyp adyňyzy we şo kosdyňyzy ýazyp içeri girip bilersiňiz. Doly maglumat üçin administrasiýa bilen habarlaşyň !