Adyňy we profiliňi üýtgetmek üçin ýokarda duran esasy nyşanlaryň edil ortasyndaka basmaly. Soňra "основной" diýilen ýere basyp adyňyzy, "персональный" diýen ýere basyp başga zatlaryňyzy düzedip bilersiňiz.