Ýazgyny diňe agza bolanlar paýlaşyp biler. Ýazgy paýlaşmak gaty aňsatdyr. Saýt esasy düşünje we pikir sözlügi bolansoň esasy düşünjeler paýlaşylýar, şo sebäpli ýokarda duran "Düşünjäňi paýlaş >>" ýerine basyp derrew düşünje paýlaşyp bilersiňiz. Eger başga kategoriýalara ýazgy goýmak isleseňiz onda şo kategoriýanyň üstüne basanyňyzdan soň "новая тема" diýip duran ýere basyp ýazgy paýlaşyp bilersiňiz. Düşünmeseňiz administratiýa profilina ýüz tutup bilersiňiz.